Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και των αναλωσίμων.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Πιθανής προϋπ.  δαπάνης 8.990,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  {Πιθανή ποσότητα: 10000 τεστ} με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση των ζητουμένων εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΣΞΖ4690ΒΞ-ΡΦΦ} …