Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών {Γ. ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ –  Δ. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΓΑΖΕΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ}, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα  (1) περίπου έτος. {Πιθανή ποσότητα: 1.680τεμ.}. Προϋπ. δαπάνης 700,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΞΡ34690ΒΞ-ΝΧΨ} …