Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) Η/Ζ και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA  και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος  VM703 LTF30. Προϋπολ. δαπάνης 2.294,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΦΥΓ4690ΒΞ-0ΝΑ} …