Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάθεσης του έργου Υπηρεσίες εναρμόνισης με τον κανονισμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)» (CPV:72322000-8, «Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων») (ΚΑΕ 0439), προϋπολ.  δαπάνης 20.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.  24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ψ4ΩΡ4690ΒΞ-9ΦΚ } …