Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου {ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, προϋπ. δαπάνης 8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και  παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπ. δαπάνης 4.464,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%}, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  9Ο8Υ4690ΒΞ-ΔΦΠ} …