Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, προϋπ. δαπάνης 12.499,20 € συμπερ. Φ.Π.Α 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω8394690ΒΞ-Π17} …