Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439)  Προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  (1)  έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  του ημερήσιου κόστους της παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων  ανά ασθενή  προ ΦΠΑ.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΖ1Υ4690ΒΞ-Β1Ζ} …