Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Κατεψυγμένα ψάρια»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Κατεψυγμένα ψάρια» (CPV 15221000-3) (ΚΑΕ 1511) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 1.160,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους  {Ενδεικτική ποσότητα 265 κιλά}. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω5Ξ44690ΒΞ-ΒΗΣ} …