Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV  79713000-5) (ΚΑΕ 0419)» προϋπ. δαπάνης 24.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου δέκα (10)  μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης  την  χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΕΕΥ4690ΒΞ-ΕΓ9} …