Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  (1)  έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Φ1Ν4690ΒΞ-77Γ } …