Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΣ2Π4690ΒΞ-7ΞΘ } …