Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (CPV 33696300-8) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Πιθανή ποσότητα:   10.953  τεστ, για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για ένα (1) περίπου έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης:  58.274,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 6% , 13% & 24%. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ψ8ΔΛ4690ΒΞ-2Φ5,  ΑΔΑΜ: 22PROC010866801 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  165306.