Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV 33181000-2, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) (KAE 1311), πιθανής προϋπ. δαπάνης 121.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%. Πιθανής ποσότητας: 5.169 τεμ., για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΞ1Α4690ΒΞ-ΞΞ3,  ΑΔΑΜ: 22PROC010851692 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  164358.