Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την  ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»  (CPV 50710000-5) (KAE 0439). Προϋπ. δαπάνης 225.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, από την εγκατάσταση του συνεργείου και την έναρξη των εργασιών. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΡΕΠΠ4690ΒΞ-ΚΓΒ,  ΑΔΑΜ: 23PROC012636094 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  193095.