Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (5/2023), για την προμήθεια: « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (5/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

Πιθανή προϋπολογισθείσης δαπάνης : 85.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)    επί του συνόλου των ζητουμένων ειδών.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΓΞΘ4690ΒΞ-Ν2Ο,  ΑΔΑΜ: 23PROC012610593 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 192215.