Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (8/2023), για την προμήθεια: « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (8/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή}  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων,  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος  .

Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 85.602,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ 6%&24%) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..» Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ:  Ψ6ΩΨ4690ΒΞ-ΔΚΗ ,  ΑΔΑΜ:  23PROC012869280    και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 193834.