Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (7/2023), για την προμήθεια: « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (7/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων»,  Πιθανή ποσότητα:  17.350 τεστ/εξέταση , για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου  ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 75.237,78 (συμπερ.  ΦΠΑ 6%&24%) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..» Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΖΝΗ4690ΒΞ-Δ1Θ,  ΑΔΑΜ: 23PROC012847274  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 195443.