Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA 2.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33141620-2) (KAE 9349), στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν.Ζ. Η  διακήρυξη περιλαμβάνει  δεκατρία (13) είδη – τμήματα. Ποσότητα  36 τεμ.  Προϋπ.  δαπάνης  197.419,10 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης  την  χαμηλότερη τιμή. Φορέας Χρηματοδότησης: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του interreg V-A /Greece-Italy 2014-2020. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΟΛΓ4690ΒΞ-ΟΑΧ,  & ΑΔΑΜ: 22PROC010953193.