Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (6/2022), για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (6/2022), για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

{(CPV 14715000-6 ,  ΧΑΛΚΟΣ),( CPV 42514310-8 ,  ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ)( CPV 31120000-3 , ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)( CPV 39330000-4 ,  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ)} (KAE 9749).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 259.000,00 συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%,με κριτήριο κατακύρωσης «Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» επί του συνόλου του περιγραφόμενου  έργου.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6Ν994690ΒΞ-Ζ32 ,  ΑΔΑΜ: 22PROC010954503  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 168875.