Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλ. ΔΑΔ για την προμήθεια του είδους «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Ηλ. ΔΑΔ  για την προμήθεια Φίλτρων Αιμοκάθαρσης ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  90,000.00 € συμπ. ΦΠΑ 13%  , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω0ΠΘ4690ΒΞ-31Η} , ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ : 18PROC003941043} ,  ΕΣΗΔΗΣ : {66465 } …