Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλ. ΔΑΔ για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Ηλ. ΔΑΔ  για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  227,000.00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7Α9Ε4690ΒΞ-2ΥΨ} , ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 18PROC003941523,  ΕΣΗΔΗΣ  {Α/Α: 66526 } …