Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  (1)  έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή,  του ημερήσιου κόστους της παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων  ανά ασθενή  προ ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΓ3Π4690ΒΞ-ΧΤΛ } …