Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού (δις) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού (δις)  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2, «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ») (KAE 1311).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης 8.226,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, {Πιθανή ποσότητα: 188 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΘΠΘ4690ΒΞ-ΘΟΒ } …