Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση συστημάτων Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου :  «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Αξιοποίηση συστημάτων Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου» , το οποίο υλοποιείται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» (CPV 71621000-7) (ΚΑΕ 0439).Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  59.700 € προ ΦΠΑ ή 74.028,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24% και διάρκειας 36 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΦΑ64690ΒΞ-ΕΝΧ  } …