Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) )  (ΚΑΕ 0846), { 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων (CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0846) ,2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων  (CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0846), 2α)  αποτέφρωση , 2β) αποστείρωση}, για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 9ΒΔ54690ΒΞ-Κ3Ρ  } …