Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Γραφικής Ύλης »

Διενέργεια πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης »  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης » (CPV 30192700-8)  ( CPV 30197643-5) (ΚΑΕ  1261) .Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 20.639,12 προ ΦΠΑ ή 25.592,51 συμπ. ΦΠΑ 24 %, {Πιθανή ποσότητα :….  27.768 τεμάχια },  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΡΚΒΞ4690ΒΞ-ΧΤ1}& ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC012328366} …