Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)» (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)  (KAE  1311).  Προϋπολ. δαπάνη  7.292,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα 2.000 τεμάχια},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  9ΤΘΟ4690ΒΞ-ΗΘΠ} …