Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως {CPV: 38434570-2, Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) (ΚΑΕ 1359)} με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Πιθανή ποσότητα: 13.775 τεστ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 10.759,42 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% & 6%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, για την εκτέλεση των ζητουμένων εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε {ΑΔΑ:  ΡΥ0Ο4690ΒΞ-ΠΦΝ}, {ΑΔΑΜ:  22PROC010278812} …