Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  την υπ.αρίθμ 3224.05-06-2024 Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για κατάθεση οικονομικής προσφοράς με τιμή κατώτερη της προϋπολογισθείσης  δαπάνης των  16.074,80 € προ ΦΠΑ ή 19.932,75 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» CPV 50710000-5 (ΚΑΕ 0439)

Η ανώτατη  ΜΗΝΙΑΙΑ  προϋπολογισθείσα δαπάνη καθορίζεται στο ποσό των 16.074,80 € προ ΦΠΑ ή 19.932,75 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη των  αναγκών  του νοσοκομείου έως την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, που είναι σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 9ΥΓΨ4690ΒΞ-ΓΥΡ} ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 24PROC014885211}