Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση 2ης διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: « ΠΕΝΤΕ (5) ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών ,για την οριστικοποίηση τους,  για την προμήθεια: « ΠΕΝΤΕ (5) ΚΛΙΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» { (ΚΑΕ : 9349),  (CPV : 33192130-2,  «ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων»)}. Ανώτατης  προϋπολ. δαπάνης 105.400,00 €  συμπερ. ΦΠΑ 24 %.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:6Ο3Τ4690ΒΞ-3ΛΙ} & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις».{ με  Μοναδικό Κωδικό :   22DIAB000025389  } …