Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την Προμήθεια Υπερήχων : Ι) «Υπέρηχος Γυναικολογικός» ,ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ» ,ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού » για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια:   Ι) «Υπέρηχος Γυναικολογικός» CPV 33124120-2, Συσκευές Διαγνωστικές με Υπερήχους (KAE 9749.01Ν), Ανώτατης προϋπολ. Δαπάνης 30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (Ζητούμενη ποσότητα 1)  , ΙΙ) «Υπέρηχος ΜΕΘ» CPV 33124120-2, Συσκευές Διαγνωστικές με Υπερήχους (KAE 9749.01Ν),Ανώτατης προϋπολ. Δαπάνης 30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  (Ζητούμενη ποσότητα 1), ΙΙΙ) «Έγχρωμος Υπέρηχος Αναισθησιολογικού» CPV 33124120-2, Συσκευές Διαγνωστικές με Υπερήχους (KAE 9749.01Ν), Ανώτατης προϋπολ. Δαπάνης 30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (Ζητούμενη ποσότητα 1). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΝΙΑ4690ΒΞ-8ΒΖ}  & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» { Mοναδικό Kωδικό διαβούλευσης: 2024DIAB28274  }.