Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την Προμήθεια: Ι) «Εξωτερικού Μονοεστιακού Βηματοδότη», ΙΙ) «Λογισμικού Ανάλυσης Holter Ρυθμού», «Συστήματος Holter Ρυθμού Με Καταγραφικά 24 Ωρών» & «Καταγραφικών Holter 48 Ώρης Καταγραφής» , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια:     Ι) «Εξωτερικού Μονοεστιακού Βηματοδότη  » CPV 33100000-1,Ιατρικές Συσκευές . Πιθανής προϋπ. Δαπάνης 7.500,00 € προ ΦΠΑ ή 9.300,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (Ζητούμενη ποσότητα 2), ΙΙ.) «Λογισμικού Ανάλυσης Holter Ρυθμού» (Ζητούμενη ποσότητα 1), «Συστήματος Holter Ρυθμού Με Καταγραφικά 24 Ωρών» (Ζητούμενη ποσότητα 2) & «Καταγραφικών Holter 48 Ώρης  Καταγραφής» (Ζητούμενη ποσότητα 1)CPV 33100000-1,Ιατρικές Συσκευές. Πιθανής προϋπ. Δαπάνης: 8.600,00 € προ ΦΠΑ ή 10.664,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  9ΒΞ04690ΒΞ-ΑΚΑ}  & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» { με  Mοναδικό Kωδικό διαβούλευσης: 2024DIAB28609}.