Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Μετάθεση της ημερομηνίας , Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου ενημερώνει για την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (CPV 33141700-7, 33141770-8, 33183100-7) (KAE 1313). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  108.504,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {πιθανής ποσότητας:  337 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ω2ΒΤ4690ΒΞ-4ΑΓ,  ΑΔΑΜ: 21PROC009687455 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  145821,1 .

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα  03-01-2022, ώρα 13:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜ.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Παρασκευή  07-01-2022,  ώρα 11:30 π.μ.