Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Μετάθεση της ημερομηνίας ,Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, ενημερώνει  για την  μετάθεση της ημερομηνίας ,  διενέργειας  Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια : «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  συγκεκριμένα των:

  • GE τύπος Proteus XR/a (οριζόντια ακτινολογική τράπεζα και ορθοστάτης)
  • Τηλεχειριζόμενο GE τύπος Precision Rxi»,( CPV 33111300-4 )(KAE  9749)για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:68.548,387   προ  Φ.Π.Α  + 451,612 € (αξία Φ.Π.Α.) = 85.000,00   συμπερ.  Φ.Π.Α.  24% με κριτήριο κατακύρωσης  «Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΜ844690ΒΞ-ΙΝ9}, ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 20PROC007885971}, ΕΣΗΔΗΣ {α/α: 104388,1.}