Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ.  14/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  προκηρύσσει την διενέργεια EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρίθμ.  14/2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)

για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Προϋπολ. δαπάνης 6.701,79€ συμπερ. ΦΠΑ 13% & 24%.

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑΜ:24PROC014243085,   ΑΔΑ: Ψ5ΤΞ4690ΒΞ-ΛΑ3  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 344503