Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: 1.«Υπηρεσίες  επισκευής  και συντήρησης  εξοπλισμού Ακτινογραφίας » του    αξονικού   τομογράφου   CT    BRIGHTSPEED   & του ακτινολογικού μηχανήματος  PROTEUS XR/α , προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 2. Αντικατάσταση  ακτινολογικής λυχνίας  αξονικού τομογράφου, προϋπ. δαπάνης 11.160,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΘ404690ΒΞ-ΕΑΣ} …