Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) (ΚΑΕ 1511) {ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 03221000-6 & ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ CPV  03222000-3}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης 22.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΝΦΨ4690ΒΞ-ΨΟΜ } …