Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Τροφίμων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την   προμήθεια  Τροφίμων (KAE 1511)   ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV  15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) (CPV 15411110-6, Ελαιόλαδο).  Προϋπ.  δαπάνης 25.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΥ5Ξ4690ΒΞ-ΣΙΔ } …