Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (KAE 1511) {CPV 15119000-5 Διάφορα κρέατα,  15112130-6 Κοτόπουλα}  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατη δαπάνη 47.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΙ5Δ4690ΒΞ-93Ρ } …