Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κατεψυγμένα ψάρια CPV 15221000-3, Κατεψυγμένα λαχανικά CPV 15331170-9, Γαλακτοκομικά προϊόντα CPV 15500000-3) {ΚΑΕ 1511} προϋπολ. δαπάνη 19.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ 13% για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   94ΛΘ4690ΒΞ-ΗΒ9} …