Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών: ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια των ειδών:  ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (KAE  1311 ) (CPV 33141115-9 «Ιατρικό Βαμβάκι», 33198000-4 «Νοσοκομειακά Είδη Από Χαρτί»).  Πιθανής προϋπ. δαπάνης  9.686,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, 24% . {Πιθανής ποσότητας  8.075 κιλά),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΔΩ94690ΒΞ-Η0Λ } …