Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών: α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ & β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών  α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (CPV 33141115-9 «Ιατρικό Βαμβάκι») (KAE 1311), προϋπ. δαπάνης 1.360,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% &  β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (CPV 33198000-4 «Νοσοκομειακά Είδη Από Χαρτί») (KAE 1311), προϋπ. δαπάνης 7.350,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  9ΚΣΤ4690ΒΞ-6ΚΖ } …