Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194000-6)  (ΚΑΕ 1311) .Πιθανής προϋπ. δαπάνης 21.653,23 €  προ ΦΠΑ ή  26.850,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα:  85.965 τεμ }, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΧΨΔ4690ΒΞ-3ΔΞ } …