Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ  1311)  Πιθανής προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , {Πιθανή ποσότητα  14.864  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΒΞ34690ΒΞ-ΑΣ5 } …