Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών Διαφόρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια:  Ορθοπεδικών υλικών , Συσκευών καταγμάτων, καρφιά και πλάκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα. Προϋπ. δαπάνης   83.805,32 € προ  ΦΠΑ 13% € , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΓΙΛ4690ΒΞ-ΜΩ0} …