Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  4.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. {Πιθανή ποσότητα: 252 στολές}. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , ανά σετ { (1) μπλούζα + (1) παντελόνι)}. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω3ΔΔ4690ΒΞ-ΗΩΙ } …