Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526), Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σετ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: Ψ0Υ74690ΒΞ-ΜΜΟ} …