Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΧΑΡΤΙΩΝ (CPV 30197641-1,  Θερμογραφικό χαρτί) (KAE1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  8.250,00  € συμπ. ΦΠΑ  24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα 1750 τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΥΩ44690ΒΞ-5ΔΥ} …