Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση “Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό”

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την  προμήθεια και εγκατάσταση “Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό” {CPV 33111300-4  «Συσκευές Εμφάνισης Ακτινογραφιών»}  (KAE 9749) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  50.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΨΠΙ4690ΒΞ-Ο5Λ } …