Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCOV-2» RAPID TEST (COVID-19) και ΣΤΥΛΕΟΙ/KIT  (CPV 33141625-7, Εξοπλισμοί διάγνωσης) (KAE 1359) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  30.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 20.000 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου, ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΑ1Λ4690ΒΞ-ΞΗ9} …